Postuniversitare

     La cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot înscrie numai absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în care au obţinut diploma respectivă.

 

     INSCRIERI

     Perioada de inscrieri preliminare/înscrieri: pe tot parcursul anului, mai puţin sărbători legale şi luna august;

     Program înscrieri preliminare/înscrieri: de luni pana vineri între orele 8:00-16:00.

     Inscrierile preliminare/Inscrierile se fac la secretariatul FIMIM sau la coordonatorul de program.

     Înscrierea preliminară se face pe baza unei cereri de înscriere.

     După înscrierea preliminară a unui grup de minim 20 cursanţi se demarează înscrierea, aceasta fiind anunţată tuturor cursanţilor inscrişi preliminar.

     La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar conţinând următoarele documente:

- fișa de înscriere;

- diploma de licenţă sau echivalentă, în copie legalizată;

- certificatul de naştere (copie legalizată);

- certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie şi-au schimbat numele (copie legalizată);

- 2 fotografii format 3/4;

- 1 dosar plic.

 

     DESFASURARE

     Cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se desfăşoară după orele de program (16:00-20:00) sau in zilele de sambătă şi duminică (8:00-16:00). Numărul de ore locat unui curs postuniversitar depinde de domeniul şi calificarea acestuia iar detalierea programelor se realizează pe pagina alocată acestuia.

 

     FINALIZARE

     Cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează prin susţinerea examenului de certificare a competențelor profesionale asimilate de cursanți pe parcursul programului.

     Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv bilingv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate (dacă este cazul), calificarea universitară/standardul ocupaţional care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

     Informaţii suplimentare se pot obţine la coordonatorii de program.

 

Programe postuniversitare derulate

Denumirea programului de studii postuniversitare

Domeniul de licenţă

Calificarea

Evaluarea riscurilor şi auditul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Inginerie si Management

Inginerie Economica in Domeniul Mecanic

Tehnici şi sisteme de operare onshore-offshore

Inginerie mecanică

Utilaje şi instalaţii portuare

Managementul energiei regenerabile

Inginerie energetică

Energetică industrială

Logistică şi management

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

Managementul organizaţiei auto-service

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

Fabricaţie competitivă în instalaţiile navale

Arhitectură navală

Sisteme şi echipamente navale

Evidenţa şi gestionarea deşeurilor

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

 

Programele de studii postuniversitare au avizul de funcționare al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, începând cu anul universitar 2012-2013