ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

  

Acte necesare

2020: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

Dosarul de candidatură pentru cetăţenii români care se înscriu la concursul de admitere va conţine următoarele documente:

 • scrisoare de intenţie - DOC | PDF

 • certificatul de naştere;

 • actul de identitate; certificatul de căsătorie pentru candidaţii căsătoriţi (pentru cei care şi-au schimbat numele);

 • diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2020, diploma ori adeverinţa de bacalaureat.

 • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

 • documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare (dacă este cazul);

 • adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;

 • patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

 • dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

 • m. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

 • recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

 • copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

 • declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă

 

2020: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE MASTERAT – CICLUL II, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

Dosarul de candidatură pentru cetăţenii români care se înscriu la concursul de admitere va conţine următoarele documente într-un dosar plic:

 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate; certificatul de căsătorie pentru candidaţii căsătoriţi (pentru cei care şi-au schimbat numele);
 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2020); suplimentul diplomei de licență;
 • adeverinţa din care să rezulte calitatea de student(masterand), cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 • patru fotografii color, tip carte de identitate;
 • dovada plății a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţă ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;