Programe de studii de masterat și competențe

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE

Domeniul INGINERIE ŞI MANAGEMENT - învăţământ cu frecvență (IF)

Programul Ingineria și managementul sistemelor de producție (IMSP) – 4 semestre

     Obiectivul de învățământ general al programului de studii de masterat IMSP este extinderea procesului formativ al specialiștilor din domeniul inginerie și management, inițiat prin studiile universitare de licență din perspectiva conferirii capabilității tehnico-economice și manageriale necesare pentru abordarea proiectării, construcției și exploatării optime, eficiente și în deplină siguranță a tuturor categoriilor de repere din construcția de mașini, a diversității sistemelor și echipamentelor tehnologice supuse criteriilor de certificare calitativă.

     Obiectivul de învățământ specific anului I de studii este complementaritatea gândirii logice, cu elemente analitice și aplicative, prin transferul cunoștințelor fundamentale și de pregătire inginerească de specialitate către cele avansate, de sinteză și cunoaștere avansată, respectiv formarea deprinderilor tehnologice și practice, folosind conexarea informațiilor tehnico-științifice, economice și manageriale specifice domeniului inginerie și management.

     Obiectivul de învățământ specific anului II de studii este continuarea procesului de transfer al cunoștințelor fundamentale și de pregătire inginerească de specialitate către cele avansate, de sinteză și cunoaștere avansată prin formarea deprinderilor specifice de cercetare științifică, de dezvoltare tehnologică, proiectare, construcție, exploatare și mentenanță, consultanță, expertiză și alte servicii specifice domeniului inginerie și management.

     Prin pregătirea din perioada de școlarizare, masteranzii programului de studii de masterat IMSP vor dobândi deprinderi, își vor dezvolta și perfecționa aptitudini, competențe profesionale aferente cercetării, proiectării, exploatării și întreținerii diverselor sisteme, echipamente și instalații tehnologice ce permit angajarea rapidă pe piața forței de muncă.

CALITATE ŞI CERTIFICARE ÎN CONSTRUCŢIILE SUDATE

Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ - învăţământ cu frecvență (IF)

Programul Calitate și certificare în construcțiile sudate (CCCS) – 4 semestre

      Programul de master Calitate și Certificare în Construcțiile Sudate (CCCS) se adresează specialiştilor din ramura de ştiinţă INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ, INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT, fiind integrat în educaţia universitară (ciclul II de licenţă) şi profesională din domeniul construcţiilor sudate.
Se pune accent pe calitatea construcţiilor, ţinând seama de norme tehnice de calitate care trebuie respectate, precum şi pe omologarea şi certificarea personalului implicat şi a procedurilor utilizate.
Misiunea programului de studii de master completează misiunea programului de studii de licență Ingineria Sudării, care constă în pregătirea specialiştilor în Inginerie Industrială, cu cunoştinţe în domeniile:
ingineria materialelor;
procesarea generală a materialelor;
inginerie mecanică;
inginerie computaţională;
ingineria sistemelor;
calcul numeric;
conducerea asistată de calculator a proceselor tehnologice;
calculul structurilor metalice;
exploatarea acţionărilor hidro-pneumatice;
economia producţiei şi eficienţă economică.
      Absolvenţii masteratului “Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate”, prin programele analitice parcurse în perioada de şcolarizare, sunt pregătiţi în vederea elaborării tehnologiilor de sudare, aplicării standardelor de calitate şi certificare în domeniul construcţiilor sudate, efectuării de examinări neditructive pe structurile sudate necesare cu ocazia omologării de procese de sudare şi de produse executate în variantă sudată.
      Cunoaşterea şi cercetarea proceselor de sudare, la nivelul posibilităţilor ştiinţifice şi tehnice, a condus la perfecţionarea şi diversificarea continuă a procedeelor de sudare. Tehnologiile de sudare sunt economice, eficiente, pot reduce în mod semnificativ greutatea proprie a structurilor şi construcţiilor metalice sau nemetalice, asigurând de asemenea o fiabilitate şi o rezistenţă corespunzătoare solicitărilor.
      În ţara noastră se acordă o importanţă deosebită domeniului sudării, contribuindu-se la aplicarea şi dezvoltarea acestei tehnici de îmbinare pentru care sunt necesari specialişti cu studii superioare, care să fie capabili:
să aplice tehnologii moderne şi de vârf;
să conducă procese de fabricaţie;
să optimizeze procese tehnologice în vederea execuţiei de structuri metalice corespunzător cerinţelor de calitate la nivel European;
să elaboreze şi să organizeze diverse proceduri de control şi asigurare a calităţii produselor sudate

 

INGINERIA SISTEMELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NAVALE AVANSATE

Domeniul ARHITECTURĂ NAVALĂ - învăţământ cu frecvență (IF)

Programul Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate (ISENA) – 4 semestre

     Misiunea programului de studii universitare de masterat ISENA constă în extinderea procesului formativ al specialiştilor din domeniul arhitectură navală, iniţiat prin studiile universitare de licenţă, din perspectiva conferirii capabilităţii tehnico-economice şi manageriale necesare pentru abordarea proiectării, construcţiei şi exploatării optime, eficiente şi în deplină siguranţă a categoriilor de nave şi a diversităţii sistemelor şi echipamentelor navale, supuse criteriilor de certificare calitativă.

     Programul de studii universitare de masterat ISENA se concentrează pe: accesarea la un nivel avansat a problematicilor complexe privind confecţionarea, montarea, probarea şi verificarea instalaţiilor, echipamentelor şi sistemelor navale de bord, precum şi amarinizarea acestora; abordarea aprofundată a procesului tehnologic aferent confecţionării, asamblării şi saturării modulelor de corp navă; implicarea în activităţile specifice defectabilităţii şi efectuarea de reparaţii specifice la corpul navei, respectiv la instalaţiile, echipamentele şi sistemele navale de bord; abordarea procesului complex de proiectare preliminară a navelor, instalaţiilor şi echipamentelor de bord ale acestora; dezvoltarea şi aprofundarea deprinderilor intelectuale privind abordarea graduală a programelor de cercetare ştiinţifică reclamată de continuarea studiilor (doctorat şi programe de formare continuă), respectiv de profesarea curentă în domeniu; dezvoltarea şi aprofundarea deprinderilor de supraveghere şi întreţinere a navei, instalaţiilor, echipamentelor şi sistemelor navale de bord, ca personal ambarcat.

     Prin pregătirea multidisciplinară, se asigură absolvenţilor programului de studii universitare de masterat ISENA  disponibilitatea de a se adapta şi de a aborda sarcini variate şi complexe în cadrul domeniului arhitectură navală, conducând la o rapidă inserţie pe piaţa muncii şi la menţinerea calităţii de angajat pe o perioadă îndelungată de timp.

 

 

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR PORTUARE ŞI A FUNCŢIONĂRII UTILAJELOR

Domeniul INGINERIE MECANICĂ - învăţământ cu frecvență (IF)

Programul Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționării Utilajelor (OTPFU) – 4 semestre

     Acest program de studii de masterat asigură, printr-o abordare combinată, teoretică şi practică, cunoştinţe foarte specializate ca bază a unei gândiri şi/sau cercetări originale în domeniul tehnologiilor și utilajelor portuare.

Prin programul de masterat OTPFU, absolvenții dobândesc abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor din domeniul ingineriei mecanice.

     Astfel, absolvenții OTPFU vor fi calificaţi în domeniul mecanic, al tehnologiilor şi utilajelor de operare în largul mării şi la ţărm, vor avea capacitatea de analiză/diagnosticare a utilajelor, instalațiilor, echipamentelor portuare, de optimizare a tehnologiilor portuare, prin aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de lucru în vederea alegerii, instalării, exploatării şi întreţinerii acestora.

     Prin dezvoltarea acestor cunoștințe și abilități, conforme cu Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS), absolvenţii acestui program vor fi capabili să gestioneze situaţiile de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile şi necesită noi abordări strategice, programulde studii de masterat OTPFU concentrându-se asupra implementării unor principii, metode şi strategii adecvate  utilizării structurilor şi sistemelor portuare şi marine, precum şi elaborării de noi strategii manageriale, de asumare a responsabilității profesionale, utilizând principii şi metode de management consacrate în domeniul inginerie mecanică.

      Programul OTPFU asigură pregătirea multidisciplinară a masteranzilor în scopul îndeplinirii misiunii propuse şi anume: disponibilitatea de adaptare şi de abordare a sarcinilor variate din cadrul domeniului inginerie mecanică şi absorbţia rapidă pe piaţa muncii a absolvenţilor acestui program de studii de masterat.

 

Toate programele universitare de master sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)