ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

  

Arhiva admitere

2016

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

- an universitar 2016-2017 -

 

Programe de studii și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2016

Pliant FIMIM 2016

Galerie foto

 

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

NUMĂRUL DE LOCURI (IF*FĂRĂ TAXĂ, IF* CU TAXĂ, IFR**)

LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I

 

PROGRAMUL DE STUDII
DE LICENŢĂ

IF FĂRĂ TAXĂ

IF
CU TAXĂ

IFR

Nr. de locuri/granturi de studii pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale UE, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

Numărul de locuri/granturi de studii
cu finanţare totală sau parţială din bugetul MENCS pentru tinerii de origine română din R. Moldova, ţări învecinate şi diasporă, pentru români de pretutindeni absolvenţi cu diplomă de bacalaureat obţinută în România

AUTOVEHICULE RUTIERE

Plan de învățământ: IF | IFR

-

-

19

53

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Plan de învățământ: IF

-

-

5

-

INGINERIA SUDĂRII

Plan de învățământ: IF

3

-

22

-

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Plan de învățământ: IF | IFR

1 loc pentru rromi

-

53

63

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE

Plan de învățământ: IF

-

-

30

-

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

Plan de învățământ: IF

8

1

54

-

 

*IF – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ; **IFR - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate
de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, TINERII INGINERI AU POSIBILITATEA SĂ URMEZE PROGRAME DE MASTERAT

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
- an universitar 2016-2017 -

Programe de studii de masterat

PROGRAMUL DE STUDII
DE MASTERAT

IF FĂRĂ TAXĂ

IF
CU TAXĂ

Nr. de locuri/granturi de studii pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale UE, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

Numărul de locuri/granturi de studii
cu finanţare totală sau parţială din bugetul MENCS pentru tinerii de origine română din R. Moldova, ţări învecinate şi diasporă, pentru români de pretutindeni

CALITATE ŞI CERTIFICARE
ÎN CONSTRUCŢIILE SUDATE

Plan de învățământ

5

1

44

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE

Plan de învățământ

5

1

44

INGINERIA SISTEMELOR
ŞI ECHIPAMENTELOR NAVALE AVANSATE

Plan de învățământ

5

1 loc cu bursă

44

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR PORTUARE ŞI A FUNCŢIONĂRII UTILAJELOR

Plan de învățământ

5

1

44

 

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate
de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ, PENTRU STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT, pentru anul universitar 2016-2017

Criteriile de admitere

la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ,

pentru anul universitar 2016-2017

 

CRITERII DE ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ – CICLUL I

 

Concursul de admitere, se desfăşoară sub formă de concurs de dosare

 

1. Evaluarea scrisorii de intențiese face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de admitere a FIMIM și reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere.

 

2. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs (MG):

 

MG =0,8×MB + 0,2×NP

 

MB – media examenului de bacalaureat;

NP – nota obţinută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul nota NP, următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

-      nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie şi Management – programul de studii Inginerie Economică, în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susţinută de către candidat);

-      nota de la proba chimie;

-      nota de la proba limba română (scris).

 

În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:

-      criteriul 1 – nota obţinută la examenul de bacalaureat;

-      criteriul 2 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din probele: matematică sau fizică (sau economie în cazul domeniului Inginerie şi Management) sau chimie ori limba română, în această ordine ierarhică.

 

MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 5 (CINCI).

CRITERII DE ADMITERE STUDII DE MASTERAT – CICLUL II

 

Concursul de admitere, se desfăşoară sub formă de concurs de dosare

 

1. Evaluarea scrisorii de intențiese face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de admitere a FIMIM și reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere.

 

2. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs (MG):

 

MG =0,8×MD + 0,2×NP1

 

MD – media examenului de diplomă;

NP1 – nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă.

În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii aplicate în această ordine:

-      criteriul 1 – nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă;

-      criteriul 2 – nota obţinută la proba a 2-a examenului de diplomă.

 

MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 6 (ŞASE).

 

2016: ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI |closed

 

Se depun într-un dosar plic:

 

1.  cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

2.  scrisoare de intenţie, ANEXA 1 .DOC | .PDF;

3.  certificatul de naştere, în copie legalizată;

4.  actul de identitate, în copie simplă;

5.  certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

6.  diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2016, adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă, vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată, în condiţiile prezentate la punctul 12;

7.  foaia matricolă/situaţie şcolară în original sau copie legalizată, în cazul candidaţilor absolvenţi/studenţi într-un domeniu de studii conex şi care solicită, prin cerere scrisă depusă la dosar, echivalarea studiilor;

8.  adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;

9.  patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate;

10.        chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de la taxa de înscriere;

11.        dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

12.        copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei după legitimaţia de concurs se va face la comisia tehnică de admitere a facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;

13.        pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:

·      recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte ca respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

·      copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;

·      declaraţie pe proprie răspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rromă;

cerere de intenţie cu precizarea facultăţii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de către Secretarul Şef al Universităţii.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDIILE DE MASTERAT – CICLUL II, PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI

 

Se depun într-un dosar plic:

 

1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

2. scrisoare de intenţie, ANEXA1 .DOC | .PDF;

3. certificatul de naştere, în copie legalizată;

4. actul de identitate în copie simplă;

5. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

6. diploma de bacalaureat în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de masterat vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată, în condiţiile prezentate la punctul 12;

7. diploma de licenţă în original sau copie legalizată,  sau adeverinţă de licenţă (pentru promoţia 2016) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări;

8. foaia matricolă în original/copie legalizată;

9. adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;

10. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate; 

11. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţă sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere; 

12. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

13. copie certificată conform cu originalul după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de masterat (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la comisia tehnică de admitere a facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia.

 

TAXE ADMITERE

SESIUNILE IULIE şi SEPTEMBRIE 2016

STUDII DE LICENŢĂ – CICLUL I

 

Taxa înscriere: 100 lei

Taxa înmatriculare: 50 lei

Taxa şcolarizare: 3000 lei/an (din care, la înmatriculare, 40%: 1200 lei)

 

STUDII DE MASTERAT – CICLUL II

 

Taxa înscriere (cu preînscriere): 75 lei

Taxa înscriere (fără preînscriere): 100 lei

Taxa înmatriculare: 50 lei

Taxa şcolarizare: 3500 lei/an (din care, la înmatriculare, 40%: 1400 lei)

CALENDAR SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 STUDII DE LICENŢĂ – CICLUL I

05-16.09.2016: înscrierea candidaţilor *

17.09.2016: afişarea listei cu rezultatul iniţial al concursului de admitere;

18-19.09.2016: înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi;

19.09.2016: afişarea listei iniţiale a concursului de admitere;

19.09.2016: înmatricularea candidaţilor aflaţi pe lista de aşteptare, în cazul în care rămân locuri neocupate (fără taxă sau cu taxă);

20.09.2016: afişarea listei cu rezultatul final al concursului de admitere.

ORAR:

LUNI – VINERI: 09:00 – 17:00

SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ: 09:00 – 12:00

* Evaluarea scrisorilor de intenţie se va desfăşura pe perioada înscrierii candidaţilor.

 

CALENDAR SESIUNEA IULIE 2016 STUDII DE LICENŢĂ – CICLUL I

12.07 - 27.07.2016: înscrierea candidaţilor*

28.07.2016: afişarea listei cu rezultatul iniţial al concursului de admitere;

28.07 - 30.07.2016: înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi conform rezultatului iniţial al concursului de admitere;

31.07.2016: afişarea listei iniţiale a concursului de admitere;

31.07 - 01.08– înmatricularea candidaţilor aflaţi pe lista de aşteptare, în cazul în care rămân locuri neocupate (fără taxă sau cu taxă);

02.08.2016: afişarea listei cu rezultatul final al concursului de admitere.

* Evaluarea scrisorilor de intenţie se va desfăşura pe perioada înscrierii candidaţilor.

 

ORAR:

LUNI – VINERI: 09:00 – 17:00

SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ: 09:00 – 12:00

CALENDAR SESIUNILE IULIE şi SEPTEMBRIE 2016 STUDII DE MASTERAT – CICLUL II

 

Iulie 2016

27.06 - 01.07.2016: preînscrierea candidaţilor*

18.07 - 27.07.2016: înscrierea candidaţilor

Septembrie 2016

05-16.09.2016: înscrierea candidaţilor **

17.09.2016: afişarea listei cu rezultatul iniţial al concursului de admitere;

18-19.09.2016: înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi;

19.09.2016: afişarea listei iniţiale a concursului de admitere;

19.09.2016: înmatricularea candidaţilor aflaţi pe lista de aşteptare, în cazul în care rămân locuri neocupate (fără taxă sau cu taxă);

20.09.2016: afişarea listei cu rezultatul final al concursului de admitere.

ORAR:

LUNI – VINERI: 09:00 – 17:00

SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ: 09:00 – 12:00

* Absolvenţii ciclului I de studii - licenţă, care se preînscriu la ciclul II de studii – masterat, în perioada 27.06 - 01.07.2016 (perioadă înscrieri examen finalizare studii), vor beneficia de reducerea cu 25% a taxei de înscriere. Preînscrierea constă în depunerea de către candidaţii care intenţionează să concureze la unul dintre programele de studii de masterat organizate de FIMIM,  a Fişei de preînscriere, în perioada menţionată, la Secretariatul FIMIM, urmând ca înscrierea propriu-zisă să se facă la comisia tehnică de admitere a FIMIM, în perioada de admitere, conform calendarului admiterii 2016.

Fişa de preînscriere se poate descărca de AICI .DOC | .PDF.

 

** Evaluarea scrisorilor de intenţie se va desfăşura pe perioada înscrierii candidaţilor.

OFERTA EDUCATIONALA SESIUNEA IULIE 2016

Programe de studii de licenţă (4 ani, 240 credite)

PROGRAMUL DE STUDII
DE LICENŢĂ

IF FĂRĂ TAXĂ

IF
CU TAXĂ

IFR

Nr. de locuri/granturi de studii pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale UE, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

Numărul de locuri/granturi de studii
cu finanţare totală sau parţială din bugetul MENCS pentru tinerii de origine română din R. Moldova, ţări învecinate şi diasporă, pentru români de pretutindeni absolvenţi cu diplomă de bacalaureat obţinută în România

AUTOVEHICULE RUTIERE

Plan de învățământ: IF | IFR

18

-

42

75

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Plan de învățământ: IF

18

-

19

-

INGINERIA SUDĂRII

Plan de învățământ: IF

18

-

22

-

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Plan de învățământ: IF | IFR

18, din care 1 loc pentru rromi

-

57

75

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE

Plan de învățământ: IF

18

-

32

-

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

Plan de învățământ: IF

18

1

56

-

 

2015

REGULAMENTE

Regulament admitere FIMIM 2015

Scrisoare de intenție admitere 2015 DOC/PDF

Ghid elaborare scrisoare de intentie

Ghidul candidatului

 

TAXE

 

Taxa de înscriere: 100 LEI/program de studiu

Taxa de înmatriculare: 50 LEI/program de studiu

Taxa de școlarizare: Licență (IF, IFR) – 3000 LEI/an universitar

Master – 3500 LEI/an universitar

 

CRITERII DE ADMITERE 

Criteriile de admitere

la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ,

pentru anul universitar 2015-2016

 

CRITERIILE DE ADMITERE PENTRU STUDII DE LICENŢĂ

 

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de licenţă, se desfăşoară sub formă de concurs de dosare, astfel:

 

1. Evaluarea scrisorii de intenție se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de admitere a FIMIM și reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere.

 

2. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs (MG);

MG =0,8×MB + 0,2×NP

MB– media examenului de bacalaureat;

NP– nota obținută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul nota NP, următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

-        nota de la proba fizică(sau proba economieîn cazul domeniului Inginerie și Management – programul de studii Inginerie Economică, în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susținută de către candidat);

-        nota de la proba chimie;

-        nota de la proba limba română(scris).

3. În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat și/sau pe ultimul loc cu taxă, departajareacandidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:

-        Criteriul 1– nota obţinută la examenul de bacalaureat;

-        Criteriul 2– nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din probele: matematică sau fizică (sau economie în cazul domeniului Inginerie și Management)  sau chimie sau limba română, în această ordine ierarhică.

MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 5 (CINCI)

 

CRITERIILE DE ADMITERE PENTRU STUDII DE MASTERAT

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de masterat, se desfăşoară sub formă de concurs de dosare, astfel:

 

1. Evaluarea scrisorii de intenție se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de admitere a FIMIM și reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere.

 

2. Ierarhizarea candidaţilor se face în face în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs (MG);

MG =0,8 MD + 0,2 NP1

MD– media examenului de diplomă;

NP1– nota obținută la proba 1a examenului de diplomă.

2. În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat și/sau pe ultimul loc cu taxă, departajareacandidaţilor se face în baza următoarelor criterii aplicate în această ordine:

-        Criteriul 1– nota obținută la proba 1a examenului de diplomă;

-        Criteriul 2– nota obținută la proba a 2-a examenului de diplomă.

MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 6 (ȘASE)

OFERTA EDUCATIONALA

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

- an universitar 2015-2016 -

 

Programe de studii și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului

 

OFERTA EDUCATIONALA SESIUNEA IULIE 2015

Programe de studii de licenţă (4 ani, 240 credite)

Domeniul de licenţă

Specializarea de licenţă

Nr. locuri fără taxă

Nr. locuri fără taxă alocate tinerilor din Republca Moldova care au diploma de bacalaureat obținută în România

Nr. locuri fără taxă alocate românilor de pretutindeni

Nr. locuri cu taxă

Nr. locuri alocate cetățenilor străini extracomunitari

Total

din care cu bursă

Total

din care cu bursă

Bursieri(fără taxă cu sau fără bursă)

Cu taxă pe cont propriu valutar

Arhitectură navală

Sisteme şi echipamente navale (SEN) – IF

18

-

-

-

-

52

-

5

Inginerie industrială

Ingineria sudării (IS) – IF

18

-

-

-

-

17

-

5

Inginerie mecanica

Instalații și echipamente portuare și marine (IEPM) – IF

18

2

1

-

-

23

2

5

Inginerie energetică

Energetică industrială (EI) – IF

18

-

-

-

-

14

-

5

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere (AR)

IF

18

-

-

-

-

37

-

5

IFR

-

-

-

-

-

75

-

-

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic (IEDM)

IF

18

-

-

1

1

51

-

5

IFR

-

-

-

-

-

75

-

-

 

 

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate
de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, TINERII INGINERI AU POSIBILITATEA SĂ URMEZE PROGRAME DE MASTERAT

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
- an universitar 2015-2016 -

Programe de studii de masterat

Domeniul de studii de masterat

Specializarea de masterat

Nr. locuri fără taxă

Nr. locuri cu taxă

Nr. locuri alocate cetățenilor străini extracomunitari  (CPV)

Arhitectură navală

Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate (ISENA) - 4 semestre - 120 de credite

5

40

5

Inginerie industrială

Calitate şi certificare în construcţiile sudate (CCCS) -         3 semestre - 90 de credite

5

40

5

Inginerie mecanica

Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor (OTPFU) - 3 semestre - 90 de credite

5

40

5

Inginerie şi management

Ingineria şi managementul sistemelor de producţie (IMSP) - 3 semestre - 90 de credite

5

40

5

 

 

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate
de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

 

OFERTA EDUCATIONALA SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 

Programe de licenţă

 

Domeniul de licenţă

Specializarea de licenţă

Nr. locuri fără taxă

Nr. locuri fără taxă alocate tinerilor din Republca Moldova care au diploma de bacalaureat obținută în România

Nr. locuri fără taxă alocate românilor de pretutindeni

Nr. locuri cu taxă

Nr. locuri alocate cetățenilor străini extracomunitari

Total

din care cu bursă

Total

din care cu bursă

Bursieri(fără taxă cu sau fără bursă)

Cu taxă pe cont propriu valutar

Arhitectură navală

Sisteme şi echipamente navale (SEN) – IF

-

-

-

-

-

23

-

5

Inginerie industrială

Ingineria sudării (IS) – IF

-

-

-

-

-

9

-

5

Inginerie mecanica

Instalații și echipamente portuare și marine (IEPM) – IF

-

2

1

-

-

12

2

5

Inginerie energetică

Energetică industrială (EI) – IF

-

-

-

-

-

3

-

5

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere (AR)

IF

-

-

-

-

-

19

-

5

IFR

-

-

-

-

-

63

-

-

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic (IEDM)

IF

-

-

-

1

1

51

-

5

IFR

-

-

-

-

-

66

-

-

IF – învățământ cu frecvență

IFR – invățământ cu frecvență redusă

Programe de masterat

 

Domeniul de studii de masterat

Specializarea de masterat

Nr. locuri fără taxă

Nr. locuri cu taxă

Nr. locuri alocate cetățenilor străini extracomunitari  (CPV)

Arhitectură navală

Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate (ISENA)

5

40

5

Inginerie industrială

Calitate şi certificare în construcţiile sudate (CCCS)

5

40

5

Inginerie mecanica

Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor (OTPFU)

5

40

5

Inginerie şi management

Ingineria şi managementul sistemelor de producţie (IMSP)

5

40

5

 

----------------------------------------------------------------------

 

CALENDAR ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

PROGRAM ADMITERE 2015-2016

FACULTATEA de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

 

 La Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Maritima, pentru admiterea la studiile universitare de masterat, inscrierile se prelungesc pana pe data de 11.09.2015, orele 17.00.

 

Admitere Licență și Masterat sesiunea Septembrie 2015

·        01.09-10.09.2015: înscrierea candidaților

·        11.09.2015: afișarea listei cu rezultatul iniţial al concursului de admitere;

·        11.09-13.09.2015: înmatricularea candidaților declarați admişi;

·        14.09.2015: afișarea listei inițiale a concursului de admitere;

·        14.09.2015: redistribuiri conform cererilor, în cazul în care rămân locuri neocupate (fără taxă sau cu taxă);

·        15.09.2015: afișarea listei cu rezultatul final al concursului de admitere în urma redistribuirii.

 

ORAR Admitere

LUNI – VINERI: 0900 - 1700

SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ: 0900 - 1200

 

SESIUNEA IULIE 2015

Admitere Licență sesiunea Iulie 2015

  • 13.07-24.07.2015: înscrierea candidaților
  • 25.07.2015: evaluarea scrisorilor de intenție
  • 26.07.2015: afișarea listei cu rezultatul iniţial al concursului de admitere;
  • 26.07-29.07.2015: înmatricularea candidaților declarați admişi;
  • 30.07.2015: afișarea listei inițiale a concursului de admitere;
  • 30.07-31.07.2015: redistribuiri conform cererilor, în cazul în care rămân locuri neocupate (fără taxă sau cu taxă);
  • 01.08.2015: afişarea listei cu rezultatul final al concursului de admitere în urma redistribuirii.

 

Admitere Masterat sesiunea Iulie 2015

  • 13.07-24.07.2015: înscrierea candidaților

 

ORAR Admitere

LUNI – VINERI: 0900 - 1700

SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ: 0900 - 1200

Admiterea se face la sala S33 - sediu de pe Bd. Mamaia

---------------------------------------------------------------------

Actele necesare pentru inscrierea la studii de licenta

Actele necesare pentru inscrierea la studii de masterat

2014

OFERTA EDUCATIONALA

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ STUDII DE LICENȚĂ

- an universitar 2014-2015 – Sesiunea Septembrie 2014

 

Programe de studii de licenţă (4 ani, 240 credite)

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Forma de învăţământ

Nr. de locuri bugetate

Nr. de locuri cu taxa

1.

Inginerie energetică

Energetică industrială - EI

IF

-

13

2.

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere - AR

IF

-

24

IFR

-

47

3.

Inginerie mecanică

Utilaje şi instalaţii portuare - UIP

IF

-

30*

4.

Inginerie industrială

Ingineria sudării - IS

IF

-

13

5.

Arhitectură navală

Sisteme şi echipamente navale - SEN

IF

-

34

6.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic - IEDM

IF

2

57*

IFR

-

59

 

*din care câte 1 loc în regim de finanţare de la bugetul de stat alocat românilor de pretutindeni.

 

Studiile universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Ministerul Educaţiei Naţionale

 

DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, TINERII INGINERI AU POSIBILITATEA SĂ URMEZE PROGRAME DE MASTERAT

 

 

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ STUDII DE MASTERAT

- an universitar 2014-2015 – Sesiunea Septembrie 2014

 

 

Programe de studii de masterat (3 semestre, 90 de credite)

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Forma de învăţământ

Nr. de locuri bugetate

Nr. de locuri cu taxa

1.

Inginerie mecanică

Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor - OTPFU

IF

5

45

2.

Inginerie industrială

Calitate şi certificare în construcţiile sudate - CCCS

IF

5

45

3.

Arhitectură navală

Ingineria şi managementul sistemelor şi

echipamentelor navale - IMSEN

IF

5

45

4.

Inginerie şi management

Ingineria şi managementul sistemelor de producţie - IMSP

IF

5

45

 

 

 

Studiile universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Ministerul Educaţiei Naţionale

 

----------------------------------------------------------------------------

CRITERII DE ADMITERE

2014-2015

CRITERIILE DE ADMITERE PENTRU STUDII DE LICENŢĂ

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ

 

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de licenţă, se desfăşoară sub formă de concurs de dosare, astfel:

1. Ierarhizarea candidaţilor se face în limita numărului de locuri, în ordinea descrescătoare a mediei la examenul de bacalaureat;

2. În caz de medii egale pe ultimul loc la studii fără taxă sau cu taxă, departajareacandidaţilor se face în baza următoarelor criterii aplicate în această ordine:

 

Criteriul 1– nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: matematică sau fizică sau chimie în această ordine;

Criteriul 2– nota obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

 

CRITERIILE DE ADMITERE PENTRU STUDII DE MASTERAT

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ

 

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de masterat, se desfăşoară sub formă de concurs de dosare, astfel:

(1) Ierarhizarea candidaților se face în limita numărului de locuri, în ordinea descrescătoare a mediei la examenul de diplomă;

(2) În caz de medii egale, departajareacandidaților la admiterea la studii de masterat se face în funcție de nota obținută la examenul de diplomă la proba 1(evaluarea cunoștințelor teoretice și de specialitate).

 

 

----------------------------------------------------------------------------

ACTE NECESARE

2014-2015

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE STUDII DE LICENȚĂ:

 

1.CEREREA DE ÎNSCRIEREpentru concursul de admitere în învăţământul universitar. Candidaţii vor indica forma de învăţământ la care doresc să concureze (zi fără taxă, zi cu taxă) pentru fiecare domeniu de studiu de licenţă; pentru IFR înscrierea se face pe fişă distinctă; (- se afla la comisia de admitere)

2.CERTIFICATUL DE NAŞTERE, în copie legalizată; CARTE DE IDENTITATE, în copie simplă;

3. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;

4.DIPLOMA DE BACALAUREAT sau diploma echivalentă cu aceasta, ÎN ORIGINAL; candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă pot prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată, dar însoţită de copie xerox după legitimaţia de concurs de la domeniul de licenţă unde s-a depus originalul (vezi pct. 9);

5.ADEVERINŢĂ MEDICALĂ tip M.S. 18.1.1 eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie care atestă că persoana este aptă pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează; adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL).

6. TREI FOTOGRAFII COLOR, tip buletin/carte de identitate;

7. CHITANŢA DE PLATĂ A TAXEI DE ÎNSCRIERE sau, unde este cazul, adeverinţă sau documente din care să rezulte motivul pentru scutirea taxei de înscriere.

şi, unde este cazul:

8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate).

9. copie autentificată după legitimaţia de concurscare atestă înscrierea la primul domeniu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); autentificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea; autentificarea presupune ştampila şi semnătura şefului comisiei tehnice;

10. actele doveditoare privind calitatea de olimpic conform precizărilor din „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere”;

11.Toate aceste documente se vor preda într-un dosar plic.

 

!!! OBSERVAŢII!!!

1.Concursul de admitere se desfăşoară separat pe cele două forme de învăţământ: IF (învăţământ cu frecvenţă: fără taxă, cu taxă) şi IFR (învăţământ cu frecvenţă redusă);

2.Candidaţii care se înscriu la mai multe domenii de licenţă din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă vor depune un singur dosar şi câte o fişă de înscriere pentru fiecare domeniu de licenţă la forma de învăţământ IF, respectiv IFR; taxa de înscriere se achită separat, corespunzător fiecărei fişe de înscriere.

 

 

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE STUDII DE MASTERAT:

 

1.CEREREA DE ÎNSCRIEREpentru concursul de admitere în învăţământul universitar.

2.CERTIFICATUL DE NAŞTERE, în copie legalizată; CARTE DE IDENTITATE, în copie simplă;

3. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;

4.DIPLOMA DE BACALAUREAT sau diploma echivalentă cu aceasta, ÎN ORIGINAL; candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă pot prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată, dar însoţită de copie xerox după legitimaţia de concurs de la domeniul de masterat unde s-a depus originalul (vezi pct. 9);

5.DIPLOMA DE LICENȚĂ în original sau copie legalizată, sau adeverința de licență (pentru promoția 2014) pentru candidații care se înscriu la mai multe specializări;

6.ADEVERINŢĂ MEDICALĂtip M.S. 18.1.1 eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie care atestă că persoana este aptă pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează; adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL).

7. TREI FOTOGRAFII COLOR, tip buletin/carte de identitate;

8. CHITANŢA DE PLATĂ A TAXEI DE ÎNSCRIERE (eliberată de casieria universităţii) sau, unde este cazul, adeverinţă sau documente din care să rezulte motivul pentru scutirea taxei de înscriere.

9. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate).

9. copie autentificată după legitimaţia de concurscare atestă înscrierea la primul domeniu de studiu (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea; autentificarea presupune ştampila şi semnătura şefului comisiei tehnice;

10.Toate aceste documente se vor preda într-un dosar plic.

 

!!! OBSERVAŢII!!!

1.Candidaţii care se înscriu la mai multe domenii de masterat din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă vor depune un singur dosar şi câte o fişă de înscriere pentru fiecare domeniu la forma de învăţământ IF.

 

----------------------------------------------------------------------------

CALENDAR ADMITERE

Calendarul Admiterii 2014

la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ 

sesiunea Septembrie 2014 – Studii de Licență și Masterat

 

LUNI – VINERI: 09:00-16:00

SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ: 09:00-12:00

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR!

 

·         01.09-14.09.2014:- înscrierea candidaţilor – între orele 09:00-16:00 în zilele lucrătoare şi 9:00-12:00 sâmbăta şi duminica;

·         15.09.2014:--------- afişarea listei cu rezultatul iniţial al concursului de admitere;

·         15.09-17.09.2014:- înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi (candidaţii declaraţi admişi pe locurile fără taxă care nu se înmatriculează sunt eliminaţi din concurs);

·         18.09.2014:--------- afișarealistei finale a concursului de admitere;

·         18.09.2014:---------- în cazul în care rămân locuri neocupate (fără taxă sau cu taxă) se pot face înmatriculări, la cerere, pentru candidații care urcă pe aceste locuri;

·         19.09.2014:--------- afişarea listei cu rezultatul final al concursului de admitere în urma cererilor de înmatriculare din ziua anterioară. Candidaţii care nu se înmatriculează sunt rugaţi să-şi ridice dosarele în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor inițiale (15.09.2014).

----------------------------------------------------------------------------

REGULAMENT ADMITERE

METODOLOGIA PROPRIE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ, LA STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT pentru anul universitar 2014-2015

METODOLOGIA PROPRIE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE la FACULTĂTEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ, LA STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT pentru anul universitar 2013-2014

METODOLOGIA PROPRIE DE ORGANIZARE SI DESFĂSURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTĂTEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ SI MARITIMĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

------------------------------------------------------------------------------

TAXE

 

TAXE ADMITERE

 

la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ

sesiunea Septembrie 2014

 

Taxa de înscriere: 100 lei, pentru fiecare program de studii şi formă de învăţământ

Taxa deînmatriculare: 50 lei, pentru fiecare program de studii şi formă de învăţământ

Taxa de şcolarizare pentrustudii de licenţă: 3000 lei/an universitar

Taxa de şcolarizare pentru studii de masterat3500 lei/an universitar